ମୁଖ୍ୟ ସୂଚୀ ଦେଖିବେ

ନକଡ଼ି

ବିଷୟସୂଚୀ

ଓଡ଼ିଆସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଉଚ୍ଚାରଣସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ


(ନକଡ଼ିଆ—ଅନ୍ୟ ପୁଂଲିଙ୍ଗରୂପ) 

ଅନୁବାଦସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଦେଶଜ - ବିଶେଷ୍ୟ - ପୁଲିଙ୍ଗ - ଓ ସ୍ତ୍ରୀସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

୧. ଅପର୍ତ୍ତିଆଣୀ ପିଲାଙ୍କ ନାମ — ୧. A name given to boys and girls whose elders had died before they were born.
୨. ନକଡ଼ା (ଦେଖ) - —୨. Nakaṟḍ̠ā (See).

ଦେଶଜ - ବିଶେଷଣ -ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ନକଡ଼ା (ଦେଖ) - —Nakaṟḍ̠ā (See)