ଓଡ଼ିଆସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ବିଶେଷ୍ୟ ଭାରତର ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ସରକାରୀ ଭାଷା

ମୂଳ ଶବ୍ଦସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଓଡ଼ିଆ

ଉଚ୍ଚାରଣସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

(file)

ଅର୍ଥସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

  1. ଏହା ଏକ ସରକରୀ ଭାଷା, ଯାହାକି ଭାରତରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ଅଟେ ।
  2. ଏହା ଭାରତର, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ରହୁଥିବା ବା ଓଡ଼ିଆ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମାତୃଭାଷା ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ।