ମୁଖ୍ୟ ସୂଚୀ ଦେଖିବେ

ନଇମିଷ

ଓଡ଼ିଆସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଉଚ୍ଚାରଣସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ


ଗ୍ରାମ୍ୟ - (ପଦ୍ୟ) ବିଶେଷ୍ୟ -ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ନୈମିଷାରଣ୍ୟ (ଦେଖ) - N&aline;i̱mishāraṇya (See)

ପୂର୍ବରେ ନଇମିଷ ଅରଣ୍ୟ ବାସିଏ କୃଷ୍ଣସିଂହ. ମହାଭାରତ ବନ