ମୁଖ୍ୟ ସୂଚୀ ଦେଖିବେ

ତକ୍ଷଣେ

ଓଡ଼ିଆସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଉଚ୍ଚାରଣସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ


ଦେଶଜ - କ୍ରି.ବିଶେଷଣ - (ସଂସ୍କୃତ - ତତ୍କ୍ଷଣ)ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ତକ୍ଷଣ (ଦେଖ) - Takshaṇa (See)

ତକ୍ଷଣେ ବୁଝାମଣା କରି,ଶତ୍ରୁ ମଇତ୍ର ସମ ସରି ଭୁପତି. ପ୍ରେମପଞ୍ଚାମୃତ