ମୁଖ୍ୟ ସୂଚୀ ଦେଖିବେ

ଉଇକିଅଭିଧାନ β

ଡାକ ଟିକିଲି

ଡାକ ଟିକିଲି

ବିଷୟସୂଚୀ

ଓଡ଼ିଆସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଉଚ୍ଚାରଣସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ


ଅନୁବାଦସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଦେଶଜ - ବିଶେଷ୍ୟ -ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

୧. ଡାକ ଟିକଟ୍ (ଦେଖ) - ୧. Ḍāka ṭikaṭ (See)
୨. ସ୍ତ୍ରୀଲୋକମାନେ କପାଳରେ ମାରିବା ଚକଚକିଆ ଟିଣ ପାତିଆରେ ନିର୍ମିତ ଟିକିଲି ବା ଚକତି — ୨. A small circular bit of tinfoil put on the middle of the brow of females.