ମୁଖ୍ୟ ସୂଚୀ ଦେଖିବେ

ଡଣ୍ଡା

ଓଡ଼ିଆସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଉଚ୍ଚାରଣସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ


ପ୍ରାଦେଶିକ - (ସିଂହଭୂମ) ବି—(ତୁଳ. ହିନ୍ଦୀ - ଡଂଡା=ଲମ୍ୱା ଓ ମୋଟା ବାଉଁସ ବା କାଠସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

୧. ଦଣ୍ଡି (ଦେଖ) - ୧. Daṇḍi (See)
୨. (ତୁଳ ହିନ୍ଦୀ - ଡଣ୍ଡୀ) ଝମ୍ପାନ୍ (ଦେଖ) - ୨. Jhampān (See)