ମୁଖ୍ୟ ସୂଚୀ ଦେଖିବେ

ନଗ ନଦୀ

ଓଡ଼ିଆସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଉଚ୍ଚାରଣସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ


ସଂସ୍କୃତ - ବିଶେଷ୍ୟ - (ନଗ+ନଦୀ)ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

୧. (ଦ୍ୱହ୍ୱ) ପର୍ବତ ଓ ନଦୀ — ୧. Mountain and river.
୨. (ମ ପ ଲୋ; କର୍ମଧା) ପର୍ବତରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ନଦୀ — ୨. Hill stream; a river rising from a mountain.