ମୁଖ୍ୟ ସୂଚୀ ଦେଖିବେ

ନଗେନ୍ଦ୍ର

ବିଷୟସୂଚୀ

ଓଡ଼ିଆସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଉଚ୍ଚାରଣସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ


(ନଗେଶ—ଅନ୍ୟରୂପ)

ସଂସ୍କୃତ - ବିଶେଷ୍ୟ - (୭ମୀ ତତ୍; ନଗ+ଇନ୍ଦ୍ର)ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

୧. ହିମାଳୟ ପର୍ବତ — ୧. The Himalayas.
୨. କୌଳାସ ପର୍ବତ —୨. The K&aline;i̱āsa mountain.
୩. ସୁମେରୁ ପର୍ବତ —୩. The Sumeru mountain.

ଦେଶଜ - ବିଶେଷ୍ୟ - ପୁଲିଙ୍ଗ -ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଲୋକଙ୍କ ନାମ — A name given to males.