ମୁଖ୍ୟ ସୂଚୀ ଦେଖିବେ

ନଗର ମୁସ୍ତକ

ନଗର ମୁସ୍ତକ

ଓଡ଼ିଆସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଉଚ୍ଚାରଣସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ


(ନଗରମୁସ୍ତା—ଅନ୍ୟରୂପ)

ସଂସ୍କୃତ - ବିଶେଷ୍ୟ -ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ନାଗର ମୁଥା —A large bullbuous grass-root used in medicine.

[ ଦ୍ର—ଏହା ଔଷଧରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ]