ମୁଖ୍ୟ ସୂଚୀ ଦେଖିବେ

ନଖ ପଚେଇବା

ବିଷୟସୂଚୀ

ଓଡ଼ିଆସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଉଚ୍ଚାରଣସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ


ଅନୁବାଦସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଦେଶଜ - କ୍ରିୟାପଦ -ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ମେହେନ୍ଦୀ ବା ମଞ୍ଜୁଆତି ବା ହରଗଉରା ଆଦିଦ୍ୱାରା ନଖକୁ ରଞ୍ଜିତ କରିବା — To dye one's nails with certain pigments.