ମୁଖ୍ୟ ସୂଚୀ ଦେଖିବେ

ନଖ ଉଷୁମ

ବିଷୟସୂଚୀ

ଓଡ଼ିଆସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଉଚ୍ଚାରଣସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ


ଅନୁବାଦସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଦେଶଜ - ବିଶେଷ୍ୟ -ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ସାମାନ୍ୟ ତାପ — Slight heat.

ଦେଶଜ - ବିଶେଷଣ -ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

କବୋଷ୍ଣ; ସାମାନ୍ୟ ଉଷ୍ଣ — Slightly warm; tepid.