ମୁଖ୍ୟ ସୂଚୀ ଦେଖିବେ

ନଖାଇବା

ବିଷୟସୂଚୀ

ଓଡ଼ିଆସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଉଚ୍ଚାରଣସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ


ଅନୁବାଦସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଦେଶଜ - କ୍ରି. (ସଂସ୍କୃତ - ନଖ)ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

୧. ନଖରେ ରାମ୍ପୁଡ଼ିବା; ନଖରାଇବା —୧. To scratch with the nails.


ଅନୁବାଦସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

୨. ନଖରେ ଫଳଆଦିର ଚୋପା ଛଡ଼ାଇବା — ୨. To peel off rind of fruits with the nails.
୩. (ସଂସ୍କୃତ - ନ+ ଖାଦ୍ ଧାତୁ)—ନ ଖାଇବା; ଭୋଜନକ୍ରିୟା ନ କରିବା —୩. Not to eat.

ଗ୍ରାମ୍ୟ - କ୍ରି. (ସଂସ୍କୃତ - ଲଗ୍ନ)ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଲଖାଇବା; କୌଣସି ପଦାର୍ଥକୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଅଟକାଇବା ବା ଲଗାଇରଖିବା — To cause a thing to stick or adhere to some place.