ମୁଖ୍ୟ ସୂଚୀ ଦେଖିବେ

ନକେଇବା

ଓଡ଼ିଆସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଉଚ୍ଚାରଣସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ


ଅନୁବାଦସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

(ନକାଇବା—ଅନ୍ୟରୂପ)

=== ଗ୍ରାମ୍ୟ - କ୍ରିୟାପଦ -

(ଭାତ) ଅତିରିକ୍ତ ପରିମାଣରେ ସିଦ୍ଧ ହୋଇ ନରମ ହେବା; ଲକେଇବା; ଯାଉଆ ହେବା —(rice) To become over boild and softened; to become gruelly.