ମୁଖ୍ୟ ସୂଚୀ ଦେଖିବେ

ନକିବ

ବିଷୟସୂଚୀ

ଓଡ଼ିଆସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଉଚ୍ଚାରଣସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ


ଅନୁବାଦସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ବୈଦେଶିକ - ବିଶେଷ୍ୟ - (ଆ)ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

୧. ରାଜାଙ୍କ ଆଗମନବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରକାଶକ ଅଗ୍ରଗାମୀ ଦୂତ —୧. A messenger who heralds the arrival of a king just before his arrival; herald.
୨. ରାଜାଙ୍କ ଯଶୋଗାୟକ ବ୍ୟକ୍ତି; ଚାରଣ; ଭାଟ — ୨. A panegyrist.
୩. (କଚିରିଆ) ଆଗରୁ ଦିଆଯିବା ପରିଚୟ; ଅଗ୍ରସୂଚନା — ୩. Introduction; preliminary hint.
୪. ଆପଣା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରିଚୟଦାତା —୪. A usher.
୫. ପିଆଦା —୫. peon.