ମୁଖ୍ୟ ସୂଚୀ ଦେଖିବେ

ନକିଞ୍ଚନ

ଓଡ଼ିଆସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଉଚ୍ଚାରଣସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ


(ନିକଞ୍ଚନା—ସ୍ତ୍ରୀ) 

ସଂସ୍କୃତ - ବିଶେଷଣ - ପୁଲିଙ୍ଗ - (ନ+କିଞ୍ଚନ; ବହୁବ୍ରୀହି)ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

୧. ଅକୢଞ୍ଚନ — ୧. Of no importance.
୨. ହେୟ —୨. Negligible.
୩. ଅତି ଦରିଦ୍ର —୩. Very poor.