ମୁଖ୍ୟ ସୂଚୀ ଦେଖିବେ

ନକଟେ

ଓଡ଼ିଆସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଉଚ୍ଚାରଣସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ


ଦେଶଜ - ବିଶେଷ୍ୟ - ଓବିଶେଷଣ -ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

୧. ଟିକିଏ; ସାମାନ୍ୟ ପରିମାଣ; ଅଳ୍ପ ମାତ୍ର —୧. A little.
୨. ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର —୨. Very small; tiny.