ମୁଖ୍ୟ ସୂଚୀ ଦେଖିବେ

ନଅର ଦାରୀ

ଓଡ଼ିଆସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଉଚ୍ଚାରଣସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ


ଦେଶଜ - ବିଶେଷ୍ୟ - ସ୍ତ୍ରୀସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ରାଜାଙ୍କ ରକ୍ଷିତା ବେଶ୍ୟା ବା ନର୍ତ୍ତକୀ — A dancing girl or prostitue in the keeping of a Raja.

ନଅରଦାରୀ ଦାଣ୍ଡରେ ବୁଲେ ରାଜା ବିଜେ କଲେ (ଦଣ୍ଡ) କବାଟ ପଡ଼େ—ଢଗ