ମୁଖ୍ୟ ସୂଚୀ ଦେଖିବେ

ତତେ

ବିଷୟସୂଚୀ

ଓଡ଼ିଆସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଉଚ୍ଚାରଣସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ


ଅନୁବାଦସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

(ଆଦରାର୍ଥ—ତୁମକୁ, ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ)

(ତୋତେ—ଅନ୍ୟରୂପ)

ଦେଶଜ - ସର୍ବନାମ (ଯୁଷ୍ମଦ୍ ଶବ୍ଦ ଅନାଦରାର୍ଥେ ୧ବଚନ, ୨ୟ)ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ; ତୋତେ —To you.

ବୋଳ ଯେ ଦୈନ୍ୟ ସନ୍ତତେ ତୋତେ— ଉପନ୍ଦ୍ରେଭଞ୍ଜ. ପ୍ରେମସୁଧାନିଧି