ମୁଖ୍ୟ ସୂଚୀ ଦେଖିବେ

ତତଃ

ଓଡ଼ିଆସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଉଚ୍ଚାରଣସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ


ସଂସ୍କୃତ - ଅ (ତଦ୍+ ତସ୍)ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

୧. ତାହା ପରେ, ତଦନ୍ତରରେ — ୧. After that.
୨. ତେବେ —୨. Then.
୩. ସେଠାରେ —୩. There.
୪. ଯହିଁରେ —୪. In that.
୫. ତହିଁରୁ —୫. From that.
୬. ସେଠାରୁ —୬. From that place; thence.
୭. ସେହି ହେତୁରୁ —୭. Qwing to that.
୮. ସେହି ସମୟରୁ —୮. Since then.