ମୁଖ୍ୟ ସୂଚୀ ଦେଖିବେ

ତଣ୍ଡାତଣ୍ଡି

ତଣ୍ଡାତଣ୍ଡି

ଓଡ଼ିଆସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଉଚ୍ଚାରଣସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ


ଦେଶଜ - ବିଶେଷ୍ୟ -ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

୧. ଧନ ଅପବ୍ୟୟ କରିବା ବା ତଣ୍ଡ ଦେବାର — ୧. Incurring of unnecessary heavy expenses.
୨. ଜବରଦସ୍ତ ଧନ ନେବା —୨. Extortion.