ମୁଖ୍ୟ ସୂଚୀ ଦେଖିବେ

ଉଇକିଅଭିଧାନ β

ତଣ୍ଟି ମେଲିବା

ତଣ୍ଟି ମେଲିବା

ବିଷୟସୂଚୀ

ଓଡ଼ିଆସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଉଚ୍ଚାରଣସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ


ଅନୁବାଦସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଦେଶଜ - କ୍ରିୟାପଦ -ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଉଚ୍ଚସ୍ୱରରେ କଥା କହିବା —To speak in a loud voice.

ଭୀମ ତାହା ଦେଖି ବୋଲେ ତଣ୍ଟିମେଲି କୃଷ୍ଣସିଂହ. ମହାଭାରତ ସଭା