ମୁଖ୍ୟ ସୂଚୀ ଦେଖିବେ

ଉଇକିଅଭିଧାନ β

ତଣ୍ଟିରେ ଖୁର ଦେବା

ତଣ୍ଟିରେ ଖୁର ଦେବା

ବିଷୟସୂଚୀ

ଓଡ଼ିଆସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଉଚ୍ଚାରଣସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ


ଅନୁବାଦସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଦେଶଜ - କ୍ରିୟାପଦ -ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

୧. ଗଳା କାଟିବା — ୧. To cut throat.
୨. (ଲକ୍ଷଣାର୍ଥ) ମରଣ ଭଳିଆ ଦୁଃଖ ଦେବା — ୨. To cause death-like anguish or mental suffering.

ତଣ୍ଟିରେ ଖୁର ମାରିବା; ତଣ୍ଟିରେ ଛୁରା(ରି) ଦେବା(ମାରିବା)—ଅନ୍ୟରୂପ

(ଯଥା—ସେ ମଲାନିଁ ଯେ, ମୋ ତଣ୍ଟିରେ ଖୁର ଦେଇଗଲା)

୩. ମରଣ ଭଳିଆ ସର୍ବସ୍ୱାନ୍ତ କରିବା — ୩. To cause death-like ruine.

(ଯଥା—ଜମିଦାର ମୋ ଜମିତକ ନିଲାମ କରି ନେଇ ମୋ ତଣ୍ଟିରେ ଖୁର ଦେଲେ)