ମୁଖ୍ୟ ସୂଚୀ ଦେଖିବେ

ଉଇକିଅଭିଧାନ β

ତଣ୍ଟିଧାନ ଷୁଆଁ ହାଣ୍ଡି ପରି ଗର୍ଜିବା

ତଣ୍ଟିଧାନ ଷୁଆଁ ହାଣ୍ଡି ପରି ଗର୍ଜିବା

ଓଡ଼ିଆସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଉଚ୍ଚାରଣସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ


ଦେଶଜ - କ୍ରିୟାପଦ -ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ସ୍ୱରଭଙ୍ଗ ହେବା One voice becoming hoarse.