ମୁଖ୍ୟ ସୂଚୀ ଦେଖିବେ

ଉଇକିଅଭିଧାନ β

ତଡ଼୍ ବଡ଼ି

ତଡ଼୍ ବଡ଼ି

ଓଡ଼ିଆସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଉଚ୍ଚାରଣସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ


ଦେଶଜ - ବିଶେଷ୍ୟ - (ସଂସ୍କୃତ - ତ୍ୱରା)ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

୧. ତ୍ୱରା — ୧. Haste; hurry; bustle.
୨. କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତତା —୨. Being busy with work.

(ଯଥା— ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ଭାରି ତଡ଼ବଡ଼ି ଲାଗିଛି)