ମୁଖ୍ୟ ସୂଚୀ ଦେଖିବେ

ତଡ଼ିତପ୍ରଭ

ତଡ଼ିତପ୍ରଭ

ଓଡ଼ିଆସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଉଚ୍ଚାରଣସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ


(ତଡ଼ିତ୍ପ୍ରଭା—ସ୍ତ୍ରୀ) 

ସଂସ୍କୃତ - ବିଶେଷଣ - ଫୁ (ତଡ଼ିତ୍+ପ୍ରଭା, ବହୁବ୍ରୀହି)ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ବିଦ୍ୟୁତର ଆଭାଯୁକ୍ତ — Shining like ligtning,