ମୁଖ୍ୟ ସୂଚୀ ଦେଖିବେ

ଉଇକିଅଭିଧାନ β

ତଡ଼ା ଖାଇବା

ତଡ଼ା ଖାଇବା

ବିଷୟସୂଚୀ

ଓଡ଼ିଆସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଉଚ୍ଚାରଣସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ


ଅନୁବାଦସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଦେଶଜ - କ୍ରିୟାପଦ - (ସଂସ୍କୃତ - ତାଡ଼ନ)ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

(କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି) କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ବିତାଡ଼ିତ ହେବା — To be driven away or expelled.