ମୁଖ୍ୟ ସୂଚୀ ଦେଖିବେ

ତଞ୍ଛାଇବା

ବିଷୟସୂଚୀ

ଓଡ଼ିଆସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଉଚ୍ଚାରଣସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ


ଅନୁବାଦସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଦେଶଜ - କ୍ରି. (ତାଞ୍ଛିବାର ଣିଜନ୍ତରୂପ)ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଚଞ୍ଛାଇବା; ଛେଲାଇବା; ତାଞ୍ଛିବା କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇବା — To cause a place or thing to be scraped by others.