ମୁଖ୍ୟ ସୂଚୀ ଦେଖିବେ

ଉଇକିଅଭିଧାନ β

ତଙ୍ଗିତୋଫାନ

ତଙ୍ଗିତୋଫାନ

ଓଡ଼ିଆସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଉଚ୍ଚାରଣସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ


ବୈଦେଶିକ - ବିଶେଷ୍ୟ - (ଫା ଡଙ୍ଗୀ=ବିପନ୍ନ ଅବସ୍ଥା+ ତୁଫାନ୍=ବୃଥା ଦୋଷାରୋପଣା)ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

୧. ବାବଦୂକତା; ମୁହଁବାଲିଙ୍ଗି — ୧. Bragging; boasting.
୨. ବୃଥା ଅପବାଦ; କଳଙ୍କାରୋପଣ —୨. Defamation; scandalisation.