ମୁଖ୍ୟ ସୂଚୀ ଦେଖିବେ

ତକ୍ରାର୍

ବିଷୟସୂଚୀ

ଓଡ଼ିଆସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଉଚ୍ଚାରଣସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ


ଅନୁବାଦସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

[ତକରାଳ(ଲ)—ଅନ୍ୟରୂପ]

ବୈଦେଶିକ - ବିଶେଷ୍ୟ - (ଆରବୀ - ତକ୍ରାର, ତୁଳ. ସଂସ୍କୃତ - ତର୍କ)ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

୧. କଳି; କଜିଆ; ଝଗଡ଼ା — ୧. Quarrel; dispute; altercation.
୨. ଆପତ୍ତି —୨. Objection.