ମୁଖ୍ୟ ସୂଚୀ ଦେଖିବେ

ତକତି

ବିଷୟସୂଚୀ

ଓଡ଼ିଆସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଉଚ୍ଚାରଣସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ


ଅନୁବାଦସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ବୈଦେଶିକ - ବିଶେଷ୍ୟ - (ଆରବୀ - ତଖ୍ତହ୍)ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

୧. ଛୋଟ ପଟା; ପଟ୍ଟୁ — ୧. Small plate.
୨. ଛାତ୍ରମାନେ ଲେଖିବା ସ୍ଳେଟ୍ — ୨. Writing slate.