ମୁଖ୍ୟ ସୂଚୀ ଦେଖିବେ

ଉଇକିଅଭିଧାନ β

ତଉଲ

ବିଷୟସୂଚୀ

ଓଡ଼ିଆସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଉଚ୍ଚାରଣସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ


ଅନୁବାଦସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

(ତୌଲ—ଅନ୍ୟରୂପ)

ଦେଶଜ - ବିଶେଷ୍ୟ - (ସଂସ୍କୃତ - ତୁଳ ଧାତୁ)ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

୧. ତୌଲ; ତୌଲା; ତୁଳିବା କର୍ମ; ଓଜନ କରିବା କର୍ମ — ୧. Weighing; weighment.
୨. ଓଜନ —୨. Weight.
୩. ତରାଜୁ; ତୁଳାଯନ୍ତ୍ର — ୩. Weighing instrument; scale.