ମୁଖ୍ୟ ସୂଚୀ ଦେଖିବେ

ଉଇକିଅଭିଧାନ β

ତଇଳପିଆ

ବିଷୟସୂଚୀ

ଓଡ଼ିଆସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଉଚ୍ଚାରଣସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ


ଅନୁବାଦସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଦେଶଜ - ବିଶେଷଣ - (ସଂସ୍କୃତ - ତୈଳପାୟୀ)ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

୧. ଯାହା ବହୁକାଳ ତେଲ ଲଗାଯାଇ ଦୃଢ଼ ବା ମସୃଣ କରାଯାଇଥାଏ— (ଯଥା)—ତଇଳପିଆ କାଣ୍ଡ; ତଇଳପିଆ ଯଷ୍ଟି) — ୧. (a stick) Saturated and made smooth with oil.


୨. ଯହିଁରେ ବହୁକାଳ ତେଲ ରଖାଯାଇ ସଡ଼ କରାଯାଏ ଥାଏ (ଯଥା—ତଇଳପିଆ ଘଡ଼ି ବା ମାଠିଆ) — ୨. (a pot) Soaked thoroughly with oil.

ବିଶେଷ୍ୟ -ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଅସରପା ପୋକ —Cockroach; Blatta.