ମୁଖ୍ୟ ସୂଚୀ ଦେଖିବେ

ତଇନ୍

ବିଷୟସୂଚୀ

ଓଡ଼ିଆସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଉଚ୍ଚାରଣସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ


ଅନୁବାଦସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ବୈଦେଶିକ - ବିଶେଷ୍ୟ - (ଆରବୀ - ତୟନ୍; ଆ ତୟ୍=ସମାପ୍ତ; ନିର୍ଣ୍ଣୀତ)ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

୧. ସ୍ଥିରତା; ନିଶ୍ଚୟ —୧. Certainty.
୨. ନିର୍ଣ୍ଣୟ —୨. Ascertainment.
୩. ଫଇସଲ —୩. Disposal.

ବୈଦେଶିକ - ବିଶେଷଣ -ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

୧. ସ୍ଥିର; ନିଶ୍ଚିତ — ୧. Certain; fixed.
୨. ନିର୍ଣ୍ଣୀତ —୨. Ascertained.