ମୁଖ୍ୟ ସୂଚୀ ଦେଖିବେ

ତଃ ପଃ

ଓଡ଼ିଆସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଉଚ୍ଚାରଣସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ


ଦେଶଜ - ଅ ସାଙ୍କେତିକ (ସଂସ୍କୃତ - ତତ୍ ପଶ୍ଚିମ ଶବ୍ଦର ସାଙ୍କେତିକ)ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଭଊଁରିଆରେ ବ୍ୟବହୃତ କୌଣସି ଜମିର ପଶ୍ଚିମରେ ଥିବା ଜମିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିବାର ସାଙ୍କେତିକ ଚିହ୍ନ — An abbreviation appended to the plot- number in a field-book to denote the position of the plot lying to the west of the previous plot of land.