ମୁଖ୍ୟ ସୂଚୀ ଦେଖିବେ

ଣସ୍ୱରୂପା

ବିଷୟସୂଚୀ

ଓଡ଼ିଆସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଉଚ୍ଚାରଣସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ


ବିଶେଷଣ - ସ୍ତ୍ରୀସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

୧. ମହାଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପିଣା —୧. Creative.
୨. ଚିନ୍ମୟୀ —୨. Animal; living.

ସଂସ୍କୃତ - ବିଶେଷ୍ୟ -ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ମହାଶକ୍ତି ପରମୋଶାନୀ — The Creative Power of the universe.