ମୁଖ୍ୟ ସୂଚୀ ଦେଖିବେ

ଢେଁକ୍ଲିବା

ଓଡ଼ିଆସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଉଚ୍ଚାରଣସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ


ପ୍ରାଦେଶିକ - (ସମ୍ୱଲପୁର)କ୍ରିୟାପଦ -ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

୧. (ତୁଳ. ଏହି ଅର୍ଥରେ ଢକେଲ୍ନା)—ପେଲି ଦେବା — ୧. TO push off.
୨. ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଢୋକି ଦେବା; ଗିଳି ଦେବା — ୨. To shallow up; to gulp down.