ମୁଖ୍ୟ ସୂଚୀ ଦେଖିବେ

ଢୁଳେଇବା

ବିଷୟସୂଚୀ

ଓଡ଼ିଆସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଉଚ୍ଚାରଣସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ


ଅନୁବାଦସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଦେଶଜ - କ୍ରି. (ସଂସ୍କୃତ - ଦୁଳ୍ ଧାତୁ)ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ନିଦ୍ରାକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ଇତସ୍ତତଃ ଢ଼ଳିବା; ନିଦ୍ରାରେ ଘାରି ହେବା — To drowse; to doze.

ଢୁଳାଇଲା ପରି କାମ ଅନଳ ଲାଗିରୁ—କବିସୂର୍ଯ୍ୟ. ସଙ୍ଗୀତ