ମୁଖ୍ୟ ସୂଚୀ ଦେଖିବେ

ଢିଢା

ବିଷୟସୂଚୀ

ଓଡ଼ିଆସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଉଚ୍ଚାରଣସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ


ଅନୁବାଦସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଦେଶଜ - (ଧ୍ୱନ୍ୟଲୁକରଣ)ଅସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

୧. ବନ୍ଧୁକ ତୋପ ଆଦି ଫୁଟିବା ଢୁଢା ଶବ୍ଦ — ୧. Booming sound of cannon.
୨. ଏକ କଠିନ ପଦାର୍ଥରେ ଅନ୍ୟ ଏକ କଠିନ ପଦାର୍ଥର ସବଳରେ ବାଜିବା ଶବ୍ଦ — ୨. The clashing sound of two hard things.
୩. ମୁଣ୍ଡ କଠିନ ଭୂମିରେ ବାଡ଼େଇବାର ଶବ୍ଦ — ୩. The sound of striking one's head on the hard ground

(ଯଥା—ଢୁଢା ଶବ୍ଦ ଅପେକ୍ଷା ଢି ଢା କ୍ଷୀଣ ଶବ୍ଦ ).