ମୁଖ୍ୟ ସୂଚୀ ଦେଖିବେ

ଢିଙ୍କି ସମକା

ଓଡ଼ିଆସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଉଚ୍ଚାରଣସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ


ଦେଶଜ - ବିଶେଷ୍ୟ -ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଢିଙ୍କି କୁଟିବାର ଶବ୍ଦ — The sound of working a 'Ḍheṅki'.

[ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ — ଢିଙ୍କିର ଅଳ୍ପ ଶବ୍ଦକୁ ସମକା—ସମ୍ ସମ୍ ଶବ୍ଦ; ତାଠାରୁ ବଡ଼କୁ ଦମକା—ଦମ୍ ଦମ୍ ଶବ୍ଦ; ତାଠାରୁ ବଡ଼କୁ, ଦୁଲୁକା— ଦୁଲୁଦୁଲୁ ଶବ୍ଦ କହନ୍ତି ]