ମୁଖ୍ୟ ସୂଚୀ ଦେଖିବେ

ଢଂକାର

ଓଡ଼ିଆସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଉଚ୍ଚାରଣସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ


(ଢକାର, ଢଁକାର—ଅନ୍ୟରୂପ)

=== ପ୍ରାଦେଶିକ - (ସମ୍ୱଲପୁର) ବିଶେଷ୍ୟ - (ସଂସ୍କୃତ - ଢକ୍କାର; ତୁଳ. ହିନ୍ଦୀ - ଡକାର)

ଢକ୍କାର; ହାକୁଟି —Belching.

(ଯଥା—ଧୁଙ୍ଗିଆ ଢଂକାର=ଖାଇରି ହାକୁଟି)