ମୁଖ୍ୟ ସୂଚୀ ଦେଖିବେ

ଉଇକିଅଭିଧାନ β

ଡାକ ମୁନ୍ସି

ଡାକ ମୁନ୍ସି

ଓଡ଼ିଆସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଉଚ୍ଚାରଣସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ


(ଡାକ ମୁନିସି; ଡାକ ମୁନୁସୀ,—ଅନ୍ୟରୂପ)

ଦେଶଜ - ବିଶେଷ୍ୟ - (ଓ. ଡାକ+ ଫାରାସୀ - ମୁନ୍ଶୀ)ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଡାକ ବାବୁ (ଦେଖ) - Ḍāka bābu (See)

[ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ —ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର୍ ଓଡ଼ିଆ ବା ବଙ୍ଗାଳି ହିନ୍ଦୁ ହୋଇଥିଲେ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଡାକ ବାବୁ ଏବଂ ମୁସଲମାନ ବା ପଶ୍ଚିମା ହୋଇଥିଲେ ତାକୁ ଡାକୁମୁନ୍ସି ଡାକନ୍ତି]