ମୁଖ୍ୟ ସୂଚୀ ଦେଖିବେ

ଉଇକିଅଭିଧାନ β

ଡାକ ପାକେଟ୍

ଡାକ ପାକେଟ୍

ବିଷୟସୂଚୀ

ଓଡ଼ିଆସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଉଚ୍ଚାରଣସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ


ଅନୁବାଦସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଦେଶଜ - ବିଶେଷ୍ୟ - (ଓ ଡାକ+ଇଂରାଜୀ - ପାକ୍କେଟ୍)ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ବଡ଼ ମୁଣିରେ ଭରତି ହୋଇ ଡାକରେ ପଠାଯିବା ବହୁତଗୁଡ଼ିଏ କାଗଜ ପତ୍ର — A packet or bundle of papers sent by post.