ମୁଖ୍ୟ ସୂଚୀ ଦେଖିବେ

ଡାକ ଦେବା

ବିଷୟସୂଚୀ

ଓଡ଼ିଆସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଉଚ୍ଚାରଣସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ


ଅନୁବାଦସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଦେଶଜ - କ୍ରିୟାପଦ -ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

୧. ଡାକ ମାରିବା (ଦେଖ) - ୧. Ḍāka māribā (See)
୨. ନିଲାମରେ ବକ୍ରି କରା ଯାଉଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ (କ୍ରୟେଚ୍ଛୁ ବ୍ୟକ୍ତି) ନିଜର ପ୍ରସ୍ତାବିତ ମୂଲ୍ୟ ଉଚ୍ଚୈଃସ୍ୱରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା — ୨. To bid at and auction-sale.