ମୁଖ୍ୟ ସୂଚୀ ଦେଖିବେ

ଉଇକିଅଭିଧାନ β

ଡାକୁ

ବିଷୟସୂଚୀ

ଓଡ଼ିଆସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଉଚ୍ଚାରଣସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ


ଅନୁବାଦସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଦେଶଜ - ବିଶେଷ୍ୟ - (ସଂସ୍କୃତ - ଡ=ଶବ୍ଦ. ସଂସ୍କୃତ - ହୁଂକାର; ସଂସ୍କୃତ - ଦସ୍ୟୁ)ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

୧. ଡକାଇତ —Dacoit; robber.
୨. ପ୍ରବଞ୍ଚକ ବ୍ୟକ୍ତି; ଠକ —୨. A swindler.
୩. ଡକାଇତି —୩. Dacoity; robbery.

ବିଶେଷଣ -ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

୧ : ବିଖ୍ୟାତ —୧. Famous; notorious.

(ଯଥା—ତାଙ୍କ ନା ଭାରି ଡାକୁ )

୨ : ପ୍ରବଞ୍ଚକ —୨. Swindling.