ମୁଖ୍ୟ ସୂଚୀ ଦେଖିବେ

ଡାକହାକ ହେବା

ଡାକହାକ ହେବା

ବିଷୟସୂଚୀ

ଓଡ଼ିଆସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଉଚ୍ଚାରଣସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ


ଅନୁବାଦସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଦେଶଜ - କ୍ରିୟାପଦ -ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ପରସ୍ପର ଡକାଡକି ହେବା — To call out to each other.

ଡାହହାକ ହୋଇ ସେ ଘରୁ ବାହାରିଲେ— କୃଷ୍ଣସିଂହ. ମହାଭାରତ. ଆଦି