ମୁଖ୍ୟ ସୂଚୀ ଦେଖିବେ

ଡାକପୁଆ ବାଟ

ଡାକପୁଆ ବାଟ

ଓଡ଼ିଆସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଉଚ୍ଚାରଣସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ


ପ୍ରାଦେଶିକ - (ଗଡ଼ଜାତ) ବିଶେଷ୍ୟ -ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଯେଉଁ ଦୂରତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡାକ ହେଲେ ଶୁଭିବ; ଡାକେ ବାଟ — The distance upto which a person's loud call can be heard.