ମୁଖ୍ୟ ସୂଚୀ ଦେଖିବେ

ଡଲ୍ଲକ

ଓଡ଼ିଆସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଉଚ୍ଚାରଣସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ


ସଂସ୍କୃତ - ବିଶେଷ୍ୟ -ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

୧. ବାଉଁଶ ପାତିଆରେ ନିର୍ମିତ ବଡ଼ ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ି; ଡଲା — ୧. Wicker-work tray.
୨. ଡଳକ (ଦେଖ) - —Ḍaḻaka (see) (Apte)