ମୁଖ୍ୟ ସୂଚୀ ଦେଖିବେ

ଉଇକିଅଭିଧାନ β

ଡଲା

ବିଷୟସୂଚୀ

ଓଡ଼ିଆସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଉଚ୍ଚାରଣସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ


ଅନୁବାଦସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଦେଶଜ - ବିଶେଷ୍ୟ - (ସଂସ୍କୃତ - ଡଲ୍ଲକ=ବଂଶାଦିନିର୍ମିତ ପାତ୍ର)ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ବାଉଁଶ ବା ବେତ ପାତିଆର ଚାଙ୍ଗଡ଼ା — A wicker-work tray.

ପ୍ରାଦେଶିକ - (ସମ୍ୱଲପୁର) ବିଶେଷ୍ୟ -ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

୧. ବାଉଁଶିଆ — ୧. Basket.
୨. ଗାଣ୍ଡୁଆ —୨. A wide-mouthed bamboo- strip-basket.