ମୁଖ୍ୟ ସୂଚୀ ଦେଖିବେ

ଉଇକିଅଭିଧାନ β

ଡରୁଆ

ବିଷୟସୂଚୀ

ଓଡ଼ିଆସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଉଚ୍ଚାରଣସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ


ଅନୁବାଦସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

(ଡରୋଈ—ସ୍ତ୍ରୀ) 

ଦେଶଜ - ବିଶେଷଣ - ପୁଲିଙ୍ଗ -ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଭୀତ —୧. Timid.

୨. ଭୀରୁ —୨. Timorous.

ଯେତେକ ଯୋଦ୍ଧା ତହିଁ ଥିଲେଟି ଡରୁଆ କୃଷ୍ଣସିଂହ. ମହାଭାରତ. ବା

୩. ଯେ ଡରାଏ — ୩. Frightening; fearful.