ମୁଖ୍ୟ ସୂଚୀ ଦେଖିବେ

ଡରି ମରିବା

ଡରି ମରିବା

ବିଷୟସୂଚୀ

ଓଡ଼ିଆସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଉଚ୍ଚାରଣସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ


ଅନୁବାଦସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଦେଶଜ - କ୍ରିୟାପଦ -ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ସର୍ବଦା ଆଶଂକିତ ହେବା; ଭୟରେ ସମୟ ବିତାଇବା —To lead a life of dread; to pass one's ḍays in fear.

ଗଗନ ସଲିଳ ଚାହିଁ ହଂସକୁଳ, ଦିନଯାଏ ଡରି ମରୁ ମରୁ କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ